Kancelarija direktora Direkcije

Kancelarija direktora obavlja poslove koji se odnose na:

 • potrebe direktora u pripremi materijala, prijedloga i mišljenja u vezi sa realizacijom programa aktivnosti direktora;
 • pripremu sjednica stručnog kolegija i sprovođenje njegovih zaključaka;
 • prijem materijala za sjednice Vlade Brčko Distrikta BiH, Skupštine Brčko Distrikta BiH i drugih organa Brčko Distrikta BiH i njihovih tijela koji se odnose na Direkciju;
 • staranje o ostvarivanju funkcije javnosti rada direkcije i organizovanje obavljanja stručnih, administrativnih i tehničkih poslova za potrebe direktora;
 • obavlja organizacione pripreme za održavanje savjetovanja i drugih sastanaka koje organizuje direktor;
 • pribavlja materijale od Trezora i Poreske uprave za potrebe direktora;
 • stara se o materijalima i dokumentima koji se dostavljaju direktoru;
 • obavlja prijem pošte;
 • osigurava blagovremenu dostavu materijala za tijela distrikta;
 • obavlja određene protokolarne poslove;
 • obavlja i druge poslove koje odredi direktor,a koji se odnose na poslove iz nadležnosti kancelarije.

Rukovođenje:

Kancelarijom direktora rukovodi

Šef Kancelarije : Mr. Daniel Šolaja