Fiskalni registar

Fiskalni registar možete preuzeti OVDJE  

Fiskalni registar Brčko distrikta BiH (Registar poreznih i neporeznih davanja) predstavlja pregled svih javnih prihoda koji se plaćaju na osnovu poreznih i neporeznih zakona koji se primjenjuju u Brčko distriktu BiH. Postojanje, sadržaj i uloga Registra su regulisani Zakonom o fiskalnom registru Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj 3/19) i Pravilnikom o načinu i postupku uspostavljanja i vođenja fiskalnog registra Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj 24/19).

U skladu sa strateškim opredjeljenjima Vlade Brčko distrikta BiH i politikom koja se u ovoj oblasti vodi na svim nivoima vlasti u BiH, ciljevi uspostavljanja Fiskalnog registra su:

  • jačanje transparentnosti uvođenja i naplate javnih prihoda,
  • uspostavljanje javne kontrole nad fiskalnim opterećenjem privrede i građana,
  • uspostavljanje mehanizma za kontinuirano praćenje opterećenja privrede i mehanizma za eliminaciju i usklađivanje neporeznih davanja,
  • saradnja vlasti, građana i privrede u kreiranju povoljnijeg poslovnog ambijenta koji će doprinositi povećanju konkurentnosti domaće privrede i rastu životnog standarda stanovništva.

Kroz ostvarivanje ovih ciljeva neophodno je uspostaviti fiskalni sistem u kojem je:

  • porezno i neporezno opterećenje obveznika zasnovano isključivo na zakonima,
  • porezno opterećenje obveznika proporcionalno njegovoj ekonomskoj snazi i
  • neporezno opterećenje obveznika ekvivalentno tržišnoj vrijednosti javne usluge ili dobra.

U maju 2015. godine potpisan je Memorandum o razumijevanju između Vlade Brčko distrikta BiH i Misije USAID u BiH. Memorandumom je predviđeno uspostavljanje Fiskalnog registra Brčko distrikta BiH kao institucionalnog okvira transparentne naplate javnih prihoda i kao metoda zajedničkog uticaja Vlade i poreznih obveznika na unapređenje poslovnog okruženja u Brčko distriktu BiH.

   U postupku izrade Fiskalnog registra, Direkcija za finansije Brčko distrikta BiH provela je široku anketu u svim institucijama vlasti Brčko distrikta BiH i drugim tijelima na koja su prenesena javna ovlaštenja u Brčko distriktu BiH s ciljem prikupljanja podataka o svim javnim prihodima koji se naplaćuju u Brčko distriktu BiH.

   Za svaki javni prihod u Registru je dato njegovo puno ime, naziv zakona kojim je uveden, broj službenog glasnika u kojem je objavljeno njegovo uvođenje, uključujući i izmjene, zatim popis podzakonskih akata kojima se bliže uređuje primjena zakona, obveznik, stopa ili apsolutni iznos obaveze po jedinici mjere, osnovica za utvrđivanje obaveze, pripadnost prihoda s aspekta korisnika, učestalost naplate i naziv resora nadležnog za regulisanje. Registar donosi pregled svih direktnih poreza, doprinosa, taksi, naknada, članarina i kazni koji se mogu naplaćivati u Brčko distriktu BiH.

   Poseban značaj u okviru Fiskalnog registra imaju neporezna davanja. Vlada Brčko distrikta BiH se opredijelila da unapređuje poslovno okruženje kroz reformu neporeznih davanja („parafiskalnih nameta“). U tom cilju, Vlada je predložila, a Skupština Brčko distrikta BiH usvojila Zakon o fiskalnom registru Brčko distrikta BiH kojim je regulisano mjesto, uloga i način funkcionisanja Registra. Zakonom je uređena obaveza kontinuiranog ažuriranja podataka u Fiskalnom registru, analiza stepena opterećenosti privrede neporeznim davanjima, izvještavanje o poreznom i neporeznom opterećenju, kao i način predlaganja i provođenja izmjena neporeznog opterećenja.

   Na prijedlog direktora Direkcije za finansije, Vlada Brčko distrikta BiH je u septembru 2019. godine donijela Pravilnik o načinu i postupku uspostavljanja i vođenja fiskalnog registra i Pravilnik o metodama i načinu vršenja analiza opravdanosti poreznih i neporeznih davanja u Brčko distriktu BiH.

   Prilikom izrade Zakona o fiskalnom registru i naprijed navedenih provedbenih propisa, shodno prihvaćenoj politici u oblasti poreznog i neporeznog opterećen, te politici unapređenja poslovnog okruženja, poštovani su sljedeći principi:

1. Zakonitosti – samo zakonom utvrđena obaveza plaćanja neporeznog davanja može se primjenjivati u Brčko distriktu BiH. Sve neporezne obaveze koje nisu propisane zakonom ništavne su na teritoriji Brčko distrikta BiH.

2. Ekvivalentnosti – zakonom utvrđena obaveza plaćanja neporeznog davanja mora podrazumijevati dobijanje ekvivalentne vrijednosti u javnim dobrima ili uslugama prema važećim tržišnim cijenama. Vlada će voditi politiku eliminacije i politiku prilagođavanja iznosa neporeznog davanja za sva davanja koja ne zadovoljavaju ovaj princip.

3. Racionalnosti naplate – neporezna davanja čiji su troškovi naplate veći od ostvarenih prihoda biće ukinuta.

4. Konkurentnosti – iznos neporeznih davanja koja se plaćaju u Brčko distriktu BiH poredit će se sa sličnim davanjima u entitetima, gradovima i zemljama regije i Evropske unije, težeći da se ona dovedu na nivo koji povećava konkurentnost domaće privrede.

   Imajući u vidu naprijed izloženo, saradnja građana i pravnih lica, odnosno svih institucija vlasti i drugih tijela na koja su prenesena javna ovlaštenja u Brčko distriktu BiH s Direkcijom za finansije u ovoj oblasti je od izuzetne važnosti za provođenje reformi neporeznih davanja u Brčko distriktu BiH.