Info

U skladu sa Zakonom o fiskalnim sistemima  i Pravilnikom o izgledu formulara i načinu ispitivanja dijelova fiskalnih sistema, troškove za ispitivanje ispravnosti sistema snosi proizvođač, odnosno zastupnik.

Iznos troškova određen je navedenim Pravilnikom,

a uplata se vrši na: na JRT  Brčko distrikta BiH

Broj računa: 5520001826762457 otvoren kod Addiko bank a.d. Banja Luka

Vrsta prihoda: 722791

Budžetska organizacija: 1601001

Svrha doznake: naknada troškova za ispitivanje ispravnosti fiskalnih sistema