Poreska uprava

Poreska uprava obavlja poslove koji se odnose na:

  • Vrši pripremu prednacrta, nacrta zakona i drugih propisa, analiza, informacija i izvještaja iz oblasti poreske politike;
  • analizira efekte primjene postojećih zakona i predlaže mjere za izmjene zakona u funkciji ostvarivanja većih prihoda;
  • priprema analitičke podloge za donošenje poreznih propisa, prati uticaj poreza na privredna kretanja;
  • provodi Zakon o Poreskoj upravi Brčko Distrikta BiH, te obavlja i druge poslove utvrđene programima i planovima rada.

Rukovođenje:

Poreskom upravom rukovodi

Direktor Poreske uprave: Mr. Tatjana Mihajlović