Nastavak podrške upravljanja javnim finansijama u BiH

Projekat „Nastavak podrške upravljanju javnim finansijama u BiH”, finansiran od strane EU, organizovao je 9. i 10. juna obuke za budžetske korisnike, vanbudžetske fondove i vanbudžetske korisnike koji su obveznici primjene budžetskog računovodstva.

Image for news

Obuka o primjeni priručnika o Srednjoročnom budžetskom okviru koje je Projekat pripremio za BDBiH održana je za 37 učesnika. Ekspertski tim Projekta upoznao je učesnike s ključnim karakteristikama procesa izrade srednjoročnog budžetskog okvira, odnosno pripreme osnovnog budžeta i izrade prijedloga novih politika. Praktični dio obuke se odnosio na primjer obračuna osnovnog budžeta, a posebna pažnja je posvećena popunjavanju obrasca prijedloga novih politika.

Za iste učesnike je održana obuka na temu primjene priručnika o Programskom budžetiranju, također pripremljenog od strane Projekta. Učesnici su na ovoj obuci imali priliku upoznati se s novim pristupom budžetiranja i uspostavljanjem veze između strateškog i srednjoročnog planiranja s programskim budžetom. Tokom obuke učesnicima su prezentovane prednosti uvođenja programskog budžetiranja te kako formulisati programsku strukturu. U praktičnom dijelu obuke učesnici su po grupama, za zadatog budžetskog korisnika, izradili primjere programske strukture. Dio obuke se odnosio na definisanje indikatora o učinku i definisanje indikatora za praćenje rodno odgovornog budžetiranja te su učesnici na osnovu novih saznanja vrlo aktivno učestvovali u praktičnom dijelu obuke u definisanju indikatora učinka.