Primjena Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak Brčko distrikta BiH

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak objavljen u „Službenom glasniku Brčko distrikta BiH“, broj 24/20 od 26. 6. 2020. godine, stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja što znači 3. 7. 2020. godine.

Image for news
  1. Članom 28. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se akontacija poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti obračunava i obustavlja pri svakoj isplati plate i oporezive naknade prema propisima koji se primjenjuju na dan isplate. S obzirom da naprijed navedeni Zakon stupa na snagu 3. 7. 2020. godine, obračun i isplata plata i naknada do 3. 7. 2020. godine za mjesec juni 2020. godine vršit će se po Zakonu o porezu na dohodak koji je sada na snazi s osnovnim ličnim odbitkom od 300,00 KM. Obračun i isplata plata i naknada koje će se dešavati poslije 3. 7. 2020. godine vršit će se po novom Zakonu i primijenit će se osnovni lični odbitak za mjesec juni 2020. godine u iznosu od 500,00 KM.
  2. Članom 29. Zakona o porezu na dohodak propisano je da pravo na umanjenje osnovice za obračun mjesečne akontacije poreza na dohodak zaposlenik stiče na osnovu svoje porezne kartice koju je poslodavcu dostavio pri zasnivanju radnog odnosa. Dostavljene porezne kartice poslodavcu od strane zaposlenog s faktorom 1 neće se mijenjati, mogu se i dalje koristiti. Na poreznim karticama je samo visina koeficijenta, nema iznosa ličnog odbitka. Poslodavac je u obavezi da od 3. 7. 2020. godine primjeni na faktor 1 iznos ličnog odbitka 500,00 KM. Porezna uprava neće mijenjati po službenoj dužnosti ovakve kartice. Porezna uprava će po službenoj dužnosti mijenjati samo kartice gdje je došlo do izmjene faktora ličnog odbitka za druge izdržavane članove (roditelji, ugovor o doživotnom izdržavanju i sl). Takve izmijenjene kartice Porezna uprava će dostaviti poreznom obvezniku, a on je u obavezi da istu dostavi poslodavcu.
  3. Članom 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak mijenja se član 3. Zakona o porezu na dohodak te se u dijelu stava (1) dodaje tačka e) koja glasi: „iznimno, rezidentom Distrikta smatra se i fizičko lice s prebivalištem u entitetima koja ostvaruje dohodak od nesamostalne djelatnosti kod poslodavca koji ima sjedište na području Distrikta“. Članom 25. stav (22) navedenog zakona definisano je da navedeni rezident ima pravo samo na osnovni lični odbitak. Ova kategorija rezidenata podnosit će zahtjev za poreznu karticu Poreznoj upravi ukoliko žele da ostvare pravo na osnovni lični odbitak. Neće se priznavati porezne kartice entiteta.
  4. Članom 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak mijenja se član 11. Zakona o porezu na dohodak te se u stavu (2) tačka c) topli obrok iznad 1,4% osnovnog ličnog odbitka iz člana 25. stava (1) ovog zakona za svaki dan koji je zaposlenik proveo na radu, smatra oporezivim prihodima od nesamostalne djelatnosti. Iz navedenog proizilazi da je topli obrok koji se isplaćuje radnicima poslije 3. 7. 2020. godine do iznosa od 7,00 KM neoporeziv.
  5. Obveznici koji Poreznoj upravi dostavljaju elektronskim putem obrazac MIP 1023 kroz aplikaciju preuzetu sa stranice Direkcije za finansije, potrebno je da istu sa svojim programerima prilagode novom zakonu. Porezna uprava će također obrazac u aplikaciji korigovati u skladu s novim odredbama Zakona.