Питања и одговори

Кликом на питање можете видјети одговор

  1. Да ли је привредно друштво које не обавља дјелатност, нема залиха на стању и нема изгледа за наставак обављања дјелатности обавезно поднијети захтјев за иницијалну фискализацију?
  2. Да ли је предузеће изузето од фискализације, позивајући се на чл. 6. Закона о фискалним системима (Изузеци)?

  3. Хоће ли Центар пошта Тузла за Подружницу пошта Брчко дистрикт БиХ задржати Федерални закон о обавезној фискализацији или је обавезна прилагодити се Закону о фискализацији Брчко дистрикта БиХ?

  4. Да ли предузеће које се бави услугама које наплаћује искључиво преко жиро рачуна, у поступку електроинсталатерских радова који подразумјевају и уградњу робекоју предузеће држите на залихи, а која се уграђује по набавној цијени и која није посебно исказана на фактури већ се налази као прилог фактуре, треба издати фискални рачун?

  5. Да ли су Микрокредитне фондације обвезници фискализације?

  6. Да ли самостални предузетници који се баве чувањем дјеце и едукацијом (шифра дјелатности 88.91 Дјелатност дневне бриге о дјеци) имају обавезу фискализације?

  7.  Да ли  је порески обвезник који обавља дјелатност регистровану под шифром 85.10 предшколско образовање, ослобођен фискализације у складу са чланом 6. Закона о фискалним системима тачка п) Рад установа из области образовања?

еГрађани