Nastavak podrške upravljanja javnim financijama u BiH

Projekt „Nastavak podrške upravljanju javnim financijama u BiH” financiran od strane EU, organizirao je 9. i 10. lipnja obuke za proračunske korisnike, izvanproračunske fondove i izvanproračunske korisnike koji su obveznici primjene proračunskog računovodstva.

Image for news

Obuka o primjenu priručnika o Srednjoročnom proračunskom okviru koje je Projekt pripremio za BD BiH održana je za 37 sudionika. Stručni tim Projekta je upoznao sudionike s ključnim karakteristikama procesa izrade srednjoročnog proračunskog okvira, odnosno pripreme osnovnog proračuna i izrade prijedloga novih politika. Praktični dio obuke odnosio se na primjer obračuna osnovnog proračuna, a posebna pažnja je posvećena popunjavanju obrasca prijedloga novih politika.

Za iste sudionike je održana obuka na temu primjene priručnika o Programskom budžetiranju, također pripremljenog od strane Projekta. Sudionici na ovoj obuci imali su priliku upoznati se s novim pristupom budžetiranja i uspostavljanjem veze između strateškog i srednjoročnog planiranja sa programskim proračunom. Tijekom obuke sudionicima su prezentirane prednosti uvođenja programskog budžetiranja te kako formulirati programsku strukturu. U praktičnom dijelu obuke sudionici su po skupinama, za zadatog proračunskog korisnika, izradili primjere programske strukture. Dio obuke odnosio se na definiranje indikatora o učinku i definiranje indikatora za praćenje rodno odgovornog budžetiranja te su sudionici na temelju novih saznanja  vrlo aktivno sudjelovali u praktičnom dijelu obuke u definiranju indikatora učinka.