Канцеларија директора Дирекције

Канцеларија директора обавља послове који се односе на:

 • потребе директора у припреми материјала, приједлога и мишљења у вези са реализацијом програма активности директора;
 • припрему сједница стручног колегија и спровођење његових закључака;
 • пријем материјала за сједнице Владе Брчко Дистрикта БиХ, Скупштине Брчко Дистрикта БиХ и других органа Брчко Дистрикта БиХ и њихових тијела који се односе на Дирекцију;
 • старање о остваривању функције јавности рада дирекције и организовање обављања стручних, административних и техничких послова за потребе директора;
 • обавља организационе припреме за одржавање савјетовања и других састанака које организује директор;
 • прибавља материјале од Трезора и Пореске управе за потребе директора;
 • стара се о материјалима и документима који се достављају директору;
 • обавља пријем поште;
 • осигурава благовремену доставу материјала за тијела дистрикта;
 • обавља одређене протоколарне послове;
 • обавља и друге послове које одреди директор,а који се односе на послове из надлежности канцеларије.

Руковођење:

Канцеларијом директора руководи

Шеф Канцеларије: Мр. Даниел Шолаја

еГрађани