Трезор

Трезор обавља послове који се односе на:

 • припреме преднацрта и нацрта Закона и других прописа, анализа, информација и извјештаја у погледу доношења и извршења буџета; средњорочно макроекономско и стратешко планирање, фискалну анализу и планирање;
 • планирање прихода и расхода;
 • припреме буџета;
 • трезорско пословање;
 • успоставља дјелотворне системе за извршење буџета, рачуноводства и управљање,
 • надгледа операције плаћања, рачуноводства и извјештавања,
 • стара се о законитости рада Трезора,
 • развија технолошку стратегију за јачање система финансијског управљања у Трезору,
 • послове поврата погрешно или више уплаћених прихода на ЈРТ буџета Дистрикта,
 • послове извршења судских одлука на терет буџета Дистрикта, те
 • врши и друге послове утврђене програмима и плановима рада.

Руковођење:

Трезором руководи

Директор Трезора: Невреса Хасанџиковић

еГрађани