Fiskalni registar

Fiskalni registar možete preuzeti OVDJE 

Fiskalni registar Brčko distrikta BiH (Registar poreznih i neporeznih davanja) predstavlja pregled svih javnih prihoda koji se plaćaju na temelju poreznih i neporeznih zakona koji se primjenjuju u Brčko distriktu BiH. Postojanje, sadržaj i uloga Registra regulirani su Zakonom o fiskalnom registru Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj 3/19) i Pravilnikom o načinu i postupku uspostave i vođenja fiskalnog registra Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj 24/19).

Sukladno strateškim opredjeljenjima Vlade Brčko distrikta BiH i politici koja se u ovoj oblasti vodi na svim razinama vlasti u BiH ciljevi uspostave Fiskalnog registra su:

  • jačanje transparentnosti uvođenja i naplate javnih prihoda
  • uspostava javne kontrole nad fiskalnim opterećenjem gospodarstva i građana
  • uspostava mehanizma za kontinuirano praćenje opterećenja gospodarstva i mehanizma za eliminaciju i usklađivanje neporeznih davanja
  • suradnja vlasti, građana i gospodarstva u kreiranju povoljnijeg poslovnog okruženja koji će doprinositi povećanju konkurentnosti domaćeg gospodarstva i rastu životnog standarda stanovništva.

Kroz ostvarivanje ovih ciljeva neophodno je uspostaviti fiskalni sustav u kojem je:

  • porezno i neporezno opterećenje obveznika utemeljeno isključivo na zakonima
  • porezno opterećenje obveznika proporcionalno njegovoj ekonomskoj snazi i
  • neporezno opterećenje obveznika ekvivalentno tržišnoj vrijednosti javne usluge ili dobra.

U svibnju 2015. godine potpisan je Memorandum o razumijevanju između Vlade Brčko distrikta BiH i Misije USAID-a u BiH. Memorandumom je predviđena uspostava Fiskalnog registra Brčko distrikta BiH kao institucionalnog okvira transparentne naplate javnih prihoda i kao metoda zajedničkog utjecaja Vlade i poreznih obveznika na unaprjeđenje poslovnog okruženja u Brčko distriktu BiH.

U postupku izrade Fiskalnog registra Direkcija za financije Brčko distrikta BiH provela je široku anketu u svim institucijama vlasti Brčko distrikta BiH i drugim tijelima na koja su prenesene javne ovlasti u Brčko distriktu BiH s ciljem prikupljanja podataka o svim javnim prihodima koji se naplaćuju u Brčko distriktu BiH.

Za svaki javni prihod u Registru dano je njegovo puno ime, naziv zakona kojim je uveden, broj službenog glasnika u kojem je objavljeno njegovo uvođenje uključujući i izmjene, zatim popis podzakonskih akata kojima se bliže uređuje primjena zakona, obveznik, stopa ili apsolutni iznos obveze po jedinici mjere, osnovica za utvrđivanje obveze, pripadnost prihoda s aspekta korisnika, učestalost naplate i naziv resora nadležnog za reguliranje. Registar donosi pregled svih izravnih poreza, doprinosa, pristojbi, naknada, članarina i kazni koji se mogu naplaćivati u Brčko distriktu BiH.

Poseban značaj u okviru Fiskalnog registra imaju neporezna davanja. Vlada Brčko distrikta BiH opredijelila se da unaprjeđuje poslovno okruženje kroz reformu neporeznih davanja („parafiskalnih nameta“). S tim ciljem Vlada je predložila, a Skupština Brčko distrikta BiH usvojila Zakon o fiskalnom registru Brčko distrikta BiH, kojim su regulirani mjesto, uloga i način funkcioniranja Registra. Zakonom je uređena obveza kontinuiranog ažuriranja podataka u Fiskalnom registru, analiza stupnja opterećenosti gospodarstva neporeznim davanjima, izvještavanje o poreznom i neporeznom opterećenju kao i način predlaganja i provedbe izmjena neporeznog opterećenja.

Na prijedlog ravnatelja Direkcije za financije Vlada Brčko distrikta BiH je u rujnu 2019. godine donijela Pravilnik o načinu i postupku uspostave i vođenja fiskalnog registra i Pravilnik o metodama i načinu vršenja analiza opravdanosti poreznih i neporeznih davanja u Brčko distriktu BiH.

Prilikom izrade Zakona o fiskalnom registru i naprijed navedenih provedbenih propisa, sukladno prihvaćenoj politici u oblasti poreznog i neporeznog opterećenja te politici unaprjeđenja poslovnog okruženja poštovana su sljedeća načela:

1. zakonitosti – Samo zakonom utvrđena obveza plaćanja neporeznog davanja može se primjenjivati u Brčko distriktu BiH. Sve neporezne obveze koje nisu propisane zakonom ništavne su na teritoriju Brčko distrikta BiH.

2. ekvivalentnosti – Zakonom utvrđena obveza plaćanja neporeznog davanja mora podrazumijevati dobivanje ekvivalentne vrijednosti u javnim dobrima ili uslugama prema važećim tržišnim cijenama. Vlada će voditi politiku eliminacije i politiku prilagodbe iznosa neporeznog davanja za sva davanja koja ne zadovoljavaju ovo načelo.

3. racionalnosti naplate – Neporezna davanja čiji su troškovi naplate veći od ostvarenih prihoda bit će ukinuta.

4. konkurentnosti – Iznos neporeznih davanja koja se plaćaju u Brčko distriktu BiH uspoređivat će se sa sličnim davanjima u entitetima, gradovima i zemljama regije i Europske unije težeći da se ona dovedu na razinu koja povećava konkurentnost domaćeg gospodarstva.

Imajući u vidu naprijed izloženo suradnja građana i pravnih osoba, odnosno svih institucija vlasti i drugih tijela na koja su prenesene javne ovlasti u Brčko distriktu BiH s Direkcijom za financije u ovoj oblasti od iznimne je važnosti za provedbu reformi neporeznih davanja u Brčko distriktu BiH.