Фискални регистар

Фискални регистар можете преузети ОВДЈЕ 

Фискални регистар Брчко дистрикта БиХ (Регистар пореских и непореских давања) представља преглед свих јавних прихода који се плаћају на основу пореских и непореских закона који се примјењују у Брчко дистрикту БиХ. Постојање, садржај и улога Регистра су регулисани Законом о фискалном регистру Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број 3/19) и Правилником о начину и поступку успостављања и вођења фискалног регистра Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број 24/19).

У складу састратешким опредјељењима Владе Брчко дистрикта БиХ и политиком која се у овој области води на свим нивоима власти у БиХ, циљеви успостављања Фискалног регистра су:

  • јачање транспарентности увођења и наплате јавних прихода,
  • успостављање јавне контроле над фискалним оптерећењем привреде и грађана,
  • успостављање механизма за континуирано праћење оптерећења привреде и механизма за елиминацију и усклађивање непореских давања,
  • сарадња власти, грађана и привреде у креирању повољнијег пословног амбијента који ће доприносити повећању конкурентности домаће привреде и расту животног стандарда становништва.

Кроз остваривање ових циљева неопходно је успоставити фискални систем у којем је:

  • пореско и непореско оптерећење обвезника засновано искључиво на законима,
  • пореско оптерећење обвезника пропорционално његовој економској снази и
  • непореско оптерећење обвезника еквивалентно тржишној вриједности јавне услуге или добра.

  У мају 2015. године потписан је Меморандум о разумијевању између Владе Брчко дистрикта БиХ и Мисије УСАИД у БиХ. Меморандумом је предвиђено успостављање Фискалног регистра Брчко дистрикта БиХ као институционалног оквира транспарентне наплате јавних прихода и као метода заједничког утицаја Владе и пореских обвезника на унапређење пословног окружења у Брчко дистрикту БиХ.

   У поступку израде Фискалног регистра, Дирекција за финансије Брчко дистрикта БиХ спровела је широку анкету у свим институцијама власти Брчко дистрикта БиХ и другим органима на која су пренесена јавна овлашћења у Брчко дистрикту БиХ с циљем прикупљања података о свим јавним приходима који се наплаћују у Брчко дистрикту БиХ.

   За сваки јавни приход у Регистру је дато његово пуно име, назив закона којим је уведен, број службеног гласника у којем је објављено његово увођење, укључујући и измјене, затим попис подзаконских аката којима се ближе уређује примјена закона, обвезник, стопа или апсолутни износ обавезе по јединици мјере, основица за утврђивање обавезе, припадност прихода с аспекта корисника, учесталост наплате и назив ресора надлежног за регулисање. Регистар доноси преглед свих директних пореза, доприноса, такси, накнада, чланарина и казни који се могу наплаћивати у Брчко дистрикту БиХ.

 Посебан значај у оквиру Фискалног регистра имају непореска давања. Влада Брчко дистрикта БиХ се опредијелила да унапређује пословно окружење кроз реформу непореских давања („парафискалних намета“). У том циљу, Влада је предложила, а Скупштина Брчко дистрикта БиХ усвојила Закон о фискалном регистру Брчко дистрикта БиХ којим је регулисано мјесто, улога и начин функционисања Регистра. Законом је уређена обавеза континуираног ажурирања података у Фискалном регистру, анализа степена оптерећености привреде непореским давањима, извјештавање о пореском и непореском оптерећењу, као и начин предлагања и спровођења измјена непореског оптерећења.

   На приједлог директора Дирекције за финансије, Влада Брчко дистрикта БиХ је у септембру 2019. године донијела Правилник о начину и поступку успостављања и вођења фискалног регистра и Правилник о методама и начину вршења анализа оправданости пореских и непореских давања у Брчко дистрикту БиХ.

   Приликом израде Закона о фискалном регистру и напријед наведених спроведбених прописа, сходно прихваћеној политици у области пореског и непореског оптерећен, те политици унапређења пословног окружења, поштовани су сљедећи принципи:

1. Законитости – само законом утврђена обавеза плаћања непореског давања може се примјењивати у Брчко дистрикту БиХ. Све непореске обавезе које нису прописане законом ништавне су на територији Брчко дистрикта БиХ.

2. Еквивалентности – законом утврђена обавеза плаћања непореског давања мора подразумијевати добијање еквивалентне вриједности у јавним добрима или услугама према важећим тржишним цијенама. Влада ће водити политику елиминације и политику прилагођавања износа непореског давања за сва давања која не задовољавају овај принцип.

3. Рационалности наплате – непореска давања чији су трошкови наплате већи од остварених прихода биће укинута.

4. Конкурентности – износ непореских давања која се плаћају у Брчко дистрикту БиХ поредиће се са сличним давањима у ентитетима, градовима и земљама регије и Европске уније, тежећи да се она доведу на ниво који повећава конкурентност домаће привреде.

   Имајући у виду напријед изложено, сарадња грађана и правних лица, односно свих институција власти и других органа на која су пренесена јавна овлашћења у Брчко дистрикту БиХ с Дирекцијом за финансије у овој области је од изузетне важности за спровођење реформи непореских давања у Брчко дистрикту БиХ.

еГрађани