O Direkciji

Direkcija za financije distrikta je osnovana Zakonom o Direkciji za financije Brčko Distrikta BiH. 

Za obavljanje poslova iz djelokruga rada Direkcije uspostavljene su sledeće organizacijske jedinice:

 1. Kancelarija direktora;
 2. Trezor;
 3. Porezna uprava;

Direkcija za financije obavlja upravne, stručne i druge poslove utvrđene Zakonom koji se odnose na ostvarivanje sledećih nadležnosti u oblasti financija:

 • Donosi provedbene propise iz oblasti financija,
 • Podnosi izvještaj Skupštini o raspoloživosti prihoda za godišnji budžet,
 • Priprema prijedlog godišnjeg budžeta,
 • Priprema kvartalne i godišnje izvještaje o izvršenju budžeta,
 • Provodi poreznu politiku,
 • Vodi trezorsko poslovanje,
 • Uspostavlja sistem financijske javne potrošnje,
 • Vrši nadzor nad izvršenjem budžeta distrikta,
 • Upravlja novčanim tokovima,
 • Kontroliše javni dug i vrši njegovo sravnjavanje,
 • Vrši kontrolu ostvarivanja budžeta distrikta,
 • Vrši i druge poslove utvrđene zakonom.