O Дирекцији

Дирекција за финансије Дистрикта је основана Законом о Дирекцији за финансије Брчко дистрикта БиХ.
За обављање послова из дјелокруга рада Дирекције успостављене су следеће организационе јединице:

 1. Канцеларија директора
 2. Трезор
 3. Пореска управа
 4. Стручна служба
 5. Централна хармонизацијска једница

Дирекција за финансије обавља управне, стручне и друге послове утврђене Законом који се односе на остваривање следећих надлежности у области финансија:

 • Доноси проведбене прописе из области финансија,
 • Подноси извјештај Скупштини о расположивости прихода за годишњи буџет,
 • Припрема приједлог годишњег буџета,
 • Припрема кварталне и годишње извјештаје о извршењу буџета,
 • Проводи пореску политику,
 • Води трезорско пословање,
 • Успоставља систем финансијске јавне потрошње,
 • Врши надзор над извршењем буџета Дистрикта,
 • Управља новчаним токовима,
 • Контролише јавни дуг и врши његово сравњавање,
 • Врши контролу остваривања буџета Дистрикта,
 • Врши и друге послове утврђене законом.

Руковођење:

Дирекцијом за финансије руководи

Директор Дирекције за финансије: Јања Гељић

еГрађани